Szakmai koncepció

 

TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

 

SPORTISKOLAI NEVELÉSÜNK SZAKMAI KONCEPCIÓJA

 

„A sport a test útján nyitja meg a lelket.”
Szent-Györgyi Albert

A sportiskola létrejöttének alapja az egész napos iskolai nevelés és oktatás bevezetése volt az újszilvási tagintézmény alsó tagozatán.
Mivel az egész napos iskolai programban a tanítási órák szabadon szervezhetők a délelőtti és délutáni időszakban egyaránt, adódott a lehetőség a mindennapos testnevelés újfajta keretek közötti megvalósítására is. Így a testnevelő is nagyobb szabadságot kapott feladatai megvalósításában.

A köznevelési típusú nevelésünk tartalmát a sportiskolai kerettanterv határozza meg. Alsó tagozaton célunk, hogy minél több sportággal, mozgásformával ismertessük meg a tanulókat. Játékos feladatokkal fejlesztjük diákok fizikális és szellemi képességeit, készségeit annak érdekében, hogy a sportágak magasabb szintű űzéséhez megfelelő alapokkal rendelkezzenek. Az alapozó (úszás, testnevelés és sport, küzdelem és játék, sportágválasztó), sokoldalúan képző foglalkozások segítenek a legmegfelelőbb sportág kiválasztásában.
A sportágválasztás végső meghozatala a 4. évfolyam végére, egyedi esetekben későbbre is kitolódhat.

Felső tagozaton a diákoknak lehetőséget teremtünk arra, hogy választott sportágukban fejlődjenek, versenyezhessenek. Különösen támogatjuk az úszás, triatlon, a küzdősportok (birkózás, cselgáncs), a csapatjátékok (vízilabda, kézilabda, labdarúgás, floorball), tollaslabda és más egyéni sportágakban a megmérettetést.

CÉLJAINK
Célunk, hogy a köznevelési típusú sportiskola biztosítsa a 6-14 éves korú gyerekek számára a sportos életmód kialakítását, a sport megszerettetését, a sokoldalú képességfejlesztést. Célunk és feladatunk a sportoló fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolása.

Kiemelt célunk egy egészségtudatos, sportot gyakorló és szerető generáció nevelése. Azt akarjuk elérni, hogy diákjaink annyira megszeressék a sportolást, hogy minél többjüknek egy életen át váljon a mindennapok részévé. Természetesen emellett nagy gondot fordítunk a minőségi sportiskolai képzésre.
Széleskörű lehetőségeket biztosítunk a kimagasló tehetségek sportkarrierjének elindulásához. Elősegítjük, támogatjuk a tehetséges, ám hátrányos helyzetű sportolók felemelkedési lehetőségét.

A  sportági    szakszövetségekkel   együttműködve   folyamatos   lesz   a    tehetségek fejlesztése, s a különböző akadémiákon történő továbbtanulásuk jó gyakorlattá válik. A jövőbeni minél hatékonyabb, sikeresebb működés továbbfejlesztése érdekében folyamatosan törekszünk a magas szintű szakmai munkára, eszközrendszerünk fejlesztésére. Tevékenységünkkel szerves részévé kívánunk válni a sportiskolák hálózatának.

Céljaink elérése érdekében

 • minden újszilvási és tápiószőlősi gyereket órarendbe épített úszásoktatásban részesítünk
 • felmenő rendszerben tagintézményenként és évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztályt tervezünk, melyből 1-1 osztály köznevelési típusú sportiskola kerettantervét valósítja meg
 • azt szeretnénk, ha a sport szeretete és űzése, az egészséges életmód egyre több család életébe épüljön be. Ezért az iskolai sportlétesítmények mellett – szorosan együttműködve az önkormányzatokkal - a települések lehetőségeit is kihasználva (uszoda, sportcsarnok, udvari sportpályák, futókörök, kerékpározásra alkalmas utak, fitneszterem, stb.) sportolási lehetőségeket biztosítsunk a családok, a lakosság számára
 • eredményeinkről, folyamatos tájékoztatást adunk szülői fórumokon, nyílt edzéseken
 • rendszeres családi sportnapokat szervezünk, ahol a szülők szakemberek segítségével közvetlenül is megismerkedhetnek a különböző sportágak alapjaival és együtt sportolhatnak gyermekeikkel

 

TÁRGYI FELTÉTELEK
A sporttagozatnak otthont adó tápiószőlősi és újszilvási iskola kiváló infrastruktúrával rendelkezik. Korszerű, energiatakarékos az épület, környezetkímélő rendszerek biztosítják az energia szükségletet. A sportudvarokon 40x20 méteres rekortán borítású kézi- és kosárlabda pályák találhatók. Újszilváson telepítésre vár egy hasonló méretű műfüves labdarúgó pálya. A tornateremben 3 tollaslabda pálya is elfér, eszközökkel jól ellátott. Az iskola szomszédságában az önkormányzati kezelésű 30 m-es fedett uszoda minden igény kielégít. Az iskolától 100 m-re rekortán borítású futókör is elérhető. A tápiószőlősi tagintézményben két rekortán borítású sportpálya, futókör, tornaterem és tornaszoba áll a tanulók rendelkezésére.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A tantárgyak oktatására történő tanár kiválasztásánál fontos szempont a pedagógus személyisége, a tantárgyhoz fűződő affinitása, hozzáállása és a sporthoz való kötődése.
Azoknál a tantárgyaknál, ahol lehetséges ott az egyes témakörök feldolgozásához vendégelőadókat, a területen jártas szakembereket hívunk meg.
Alsó tagozaton az önismeret/drámajáték és sportágválasztó, felső tagozaton az önismeret/drámajáték, olimpia ismeret, tanulásmódszertan, sportegészségtan- sportetika és sporterkölcstan tantárgyak oktatásában számítunk tudásukra.
Olyan munkaközösség kialakítására törekszünk, mely biztosítja a testnevelés órák és az edzések színvonalas végrehajtását. Ennek érdekében elősegítjük a pedagógusok továbbképzését, támogatjuk az önképzést. A minőségi feltételek biztosítása érdekében sportszakembereket (sportorvos, pszichológus, gyógytornász,táplálkozási tanácsadó) kérünkfel.
További személyi szükséglet lehet: szabadidő szervező, sporthagyományok és az olimpiai eszme ápolása, azoknak a sportolóknak az életének, pályafutásának feldolgozása, akikről termeket nevezünk el.

SZERVEZETFEJLESZTÉS
Kidolgozzuk a sportiskolai programon belüli úszásoktatás módszertanát és jó gyakorlattá fejlesztjük.

Létrehozzuk az iskolával szorosan együttműködő diáksport egyesületet. Célunk egy olyan sportegyesületet megalakítása, amely nemcsak a helyi diákság számára biztosít sportolási és versenyzési lehetőséget, hanem a településen élők számára is.
Az új sportkör feladata a minőségi sport ápolása, valamint a szabadidő- és diáksport igényeinek kielégítése.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Sportiskolánk tagja a Sportiskolák Országos Szövetségének. Együttműködünk a spotági szakszövetségekkel, a Pest Megyei Diáksport Szövetséggel.

Tagja vagyunk a Református Iskolák Diáksport Szövetségének Együttműködést kezdeményeztünk sportprogramok közös szervezésére, melyhez biztosítani tudjuk a tárgyi és személyi feltételeket.

Együttműködéseket kötöttünk sportegyesületekkel, szakosztályokkal. Ez lehetővé teszi a legkülönbözőbb sportágak megismerését és sportági edzők, szakemberek alkalmazását a testnevelés órákon és az edzéseken. Új sportágak megismerésére és művelésére további együttműködési megállapodásokat kötünk.

Együttműködéseket kötünk és látogatásokat szervezünk a jó gyakorlattal rendelkező köznevelési sportiskolai intézményekbe.

VERSENYEZTETÉS
A diákok sportversenyeken való részvételét folyamatosan biztosítjuk, mely elsősorban a sportági szövetségek versenyrendszerében való részvételt jelenti. Természetesen a diáksport rendezvényeken is megmutathatják majd tudásukat a sportolóink. A diákok az együttműködő sportegyesületek és a megalakuló diáksport egyesület színeiben vehetnek részt versenyeken. Elért sikerüket, hozzáállásukat elismerjük, és követendő példaként állítjuk a diákok elé.

SPORT ÉS TANULÁS
A sportiskola egész napos, ahol reggel nyolctól délután négyig bent vannak a diákok az iskolában. Így a sportolás és a tanulás egyenletesen szétosztható egész napra. Lehet edzést tartani, reggel és a délelőtti órákban is.
A sportolás mellett a tanulás is fontos. Az összhang megvalósításában a számonkérés megfelelő időzítése és a szakkörök, egyéni foglalkozások, felzárkóztatások játszanak döntő szerepet!

SPORT ÉS SZELLEM
A sport fizikai jellege mellett, hangsúlyt fektetünk a sportos szemlélet és a sportoláshoz szükséges mentális tulajdonságok kialakítására. Sportágválasztó, küzdelem és játék tárgyak segítik a gyerekek eligazodását a sportszakmában.

KIVÁLASZTÁS
A sportosztályba történő kiválasztás szakmai protokoll alapján történik. A kiválasztás valójában egy évekig tartó folyamat, melynek keretében folyamatosan monitorozni kell a gyerekek fejlődését, segíteni kell őket tehetségük, képességeik kibontakoztatásában.
Lehetőséget kell teremteni a későn érő, tehetségét később kibontakoztató diákok átjárására a nem sportiskolai osztályokból a sportosztályokba.

Az iskola 25-30 km-es körzetéből számítunk a tehetségek jelentkezésére. A nem helyben lakó diákokra elsősorban Tápiószeléről, Tápiógyörgyéről, Abonyból és Ceglédről számítunk.
Tárgyi feltételeink adottak a más településről érkező gyermekek szállítására. Sportversenyekre, edzéshelyszínekre eljutáshoz iskolabuszok állnak rendelkezésre.

„Mivel szerencsére igen sokfélék vagyunk, ezért érdemes minél többféle sportmozgással megismerkednünk. Szeretnénk tehát átalakítani a testnevelés órák tananyagtartalmát, olyan új mozgásformákkal színesíteni a tanórákat, melyekkel eddig csak szórványosan találkozhattak a fiatalok” – mondta Czene Attila olimpiai bajnok, úszó közel 10 évvel ezelőtt államtitkárként egy konferencián, amikor a sportiskolai rendszer megújítása először került középpontba. Gondolatai ma is aktuálisak és sportiskolánk szakmai koncepcióját áthatja.

Minél több sportágban próbálják ki a fiatalok magukat, annál nagyobb az esély arra, hogy valamelyik hozzájuk nő, s egy életen át elkíséri, megóvja azzal, hogy átmozgat, levezeti a felhalmozott feszültséget, javítja az állóképességüket, vérkeringésüket, erősíti izom- és vázrendszerüket, hat a mentális és szellemi képességeikre.
És nem utolsó sorban új baráti közösségekbe vezeti őket.

Tápiószőlős, 2021.augusztus 19.

A koncepciót készítette:

Jezerniczky Attila sk. sportszakmai vezető

 

Az intézmény nevelőtestülete a szakmai koncepciót 2021.08.30-i ülésén elfogadta.

Felhasznált szakmai anyagok:

 1. Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése (Szegedi György, 2019.10.10.)
 2. A köznevelési típusú sportiskolai nevelés-oktatás bevezetése a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Újszilvási Általános Iskolájában (Általános terv 2019-20124, Szegedi György)
 3. Egészség és tanulás a köznevelési típusú sportiskolákban (Kovács Karolina Eszter, oktatáskutatók könyvtára 8. 2020)
 4. Pedagógiai Program (Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda, OM azonosító 201823)
 5. Konferencia: Oktatás a sportban, sport az oktatásban II. – fókuszban a sportiskolák (ELTE Sport Kft., 2011.11.17. )
 6. SIOSZ ajánlások a sportiskolai nevelés-oktatás kerettantervének alkalmazásához (SIOSZ                sportiskolai    nevelés-oktatás    kerettantervét    kidolgozó    munkacsoportja, 2020.05.18.)
 7. Kerettanterv a köznevelési típusú sportiskolai neveléséhez-oktatásához (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete)
;

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.


A weboldal használatához az alábbi technikailag szükséges sütiket használjuk
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése
Megszakítás